Ga naar inhoud
Open VLD HNM Gewoon doen

Veiligheid en netheid

Leefbaarheid is synoniem voor veiligheid en netheid!

 

Algemeen willen wij meer blauw op straat om algemene gedragsregels af te dwingen. Dit is een kwestie van respect voor onze liberale rechtsstaat. Wij gaan voluit voor een veiligere en nettere stad via volgende concrete actiepunten:


1. Uitbouwen en doeltreffend gebruik van een performant ANPR systeem (Automatic  Number Plate Recognition). Strategisch inzetten van slimme camera’s op criminaliteitsgevoelige plaatsen zoals bv. grote in- en uitvalswegen, in- en uitgangen KMO-zones, drukke winkelstraten en uitgangsbuurten, doch steeds met respect voor de privacy van iedere burger.


2. Streven naar een betere ophelderingsgraad van misdrijven door maatregelen zoals bv.  steeds een officier van gerechtelijke politie ter plaatse te sturen bij inbraken, gebruik van checklist inbraak in woning, bevraging labo, buurtonderzoek, terug contactnemen slachtoffers met aanbod slachtofferzorg, enzovoort.


3. Streven naar betere bovenlokale politiesamenwerking met naburige politiezones en federale politie om zwaarwichtige fenomenen zoals rondtrekkende dadergroeperingen in kaart te brengen en door gerichte acties aan te pakken. Dit met in acht name dat een eventuele schaalvergroting niet ten koste mag gaan van de lokale politie inbedding.


4. Quotum voor ondersteuning federale politie (hycap) blijft hoog door onderbezetting bovenlokale politie. Volgens onderzoek kamerlid Lahaye-Battheu bij fedpol een tekort van 11.9% en bij lokale politie een tekort van 7%. Een onderzoek tot verbetering van deze situatie is noodzakelijk.


5. Uitbouwen van beter gestructureerde BIN’s (buurtinformatienetwerk) en WIN’s (winkelinformatienetwerk), met een centraal aanspreekpunt. Dit ganse netwerk wordt verzameld in een “stedelijk informatienetwerkplan”.


6. Beter en frequenter inzetten van mobiele camerasystemen op plaatsen van bewezen overlast om problemen van “kleine criminaliteit” zoals bv. sluikstorten, graffiti, vandalisme etc. aan te pakken.


7. Herwaardering van wijkinspecteurs met betere aanspreekpunten en openingsuren. Deze “wijkagenten” staan immers het dichtste bij onze burgers.


8. Versterking en uitbouw van de omkadering en de aanspreekbaarheid van wijkteams met de hoofdinspecteur als wijkcoördinator om fenomeen bestrijding op lokaal vlak zoals leegstand, verkrotting, drugs, lawaaihinder, burenruzies, wild parkeren, rondhangende daklozen, etc. aan te pakken. Dit onder meer door samen te werken met GAS-ambtenaren en vertegenwoordigers sociale kaart en buurtverenigingen.


9. Betere preventie door het aanbieden van betere gratis info over inbraakpreventie en het inzetten van preventieve patrouilles, zowel met combi, fiets of te voet. Inbraakcertificaten zijn geen goed idee.


10. Nagaan of er overal voldoende en werkende straatverlichting is. Dit zorgt voor een beter algemeen veiligheidsgevoel. We moeten vermijden dat er nachtelijke no go-zones ontstaan.


11. Vermijden/verminderen van verkeersslachtoffers door gerichte snelheidscontroles, bv. in omgeving van scholen en goed geplande WODKA-acties.


12. Meer drugs- en alcoholpreventie, zowel in het uitgaan als in het verkeer.


13. Betere fietsinfrastructuur door aanleg veilige fietspaden, zeker in schoolbuurten met waar mogelijk een groene bufferzone langs drukke wegen. Er over waken dat deze goed onderhouden blijven en in winterperiode sneeuw- en ijsvrij zijn.


14. Strenger beleid in openbare parken en speelpleinen waar GAS-boetes nu al mogelijk zijn voor drugoverlast. Mogelijkheid onderzoeken of dit ook voor drugoverlast in straatbeeld kan.


15. Properder en netter straatbeeld. Beter algemeen onderhoud van het openbaar domein. Hiervoor moet een “stedelijk netheidsplan” opgesteld worden met risicozones voor zwerfvuil die beter gecontroleerd worden (bv. glasbakken, afvalemmers).


16. Ook aandacht voor kleinere netheidsproblemen, zoals vallende bladeren (korven) en het sensibilisering inzake hondendrollen (info en zakjes ), dito voor peuken en kauwgum op voetpad.


17. Er liggen te veel sigarettenpeuken op straat. Eén peuk kan tot 500 liter water vervuilen. Op veel plaatsen geraakt men zijn peuk nergens kwijt dan op de grond. Bij horeca-aangelegenheden en bushaltes wordt vaak buiten gerookt, daarom moeten er daar peukentegels worden geïnstalleerd in de grond.


18. Een veiliger en netter Herentals is aantrekkelijker voor toeristen. Overlast, drugs en eigendomsdelicten zijn en blijven grote problemen. Onderzoek naar een algemene verhoging van het politiebudget is daarom mogelijk aangewezen.

 

Terug naar het programma