Ga naar inhoud
Open VLD HNM Gewoon doen

Financieel beleid en dienstenaanbod

Als we onze financiën op orde zetten als een goede huisvader worden onze diensten efficiënter!

 

1. Afschaffing pestbelastingen (zie ook Middenstand en economie).


2. Geen verhoging gemeentelijke opcentiemen. Als er moet bespaard worden, moet dit gebeuren door de uitgaven te beperken en een strak financieel beleid te voeren.


3. Afschaffing (of hervorming) Diftar-systeem.


4. Prestigeprojecten kunnen niet in tijden van financiële besparingen. Wanneer men dit doet in samenspraak met privé-investeerders, en er duidelijke en klare afspraken gemaakt worden tussen de investeerders en het gemeentebestuur, in overeenstemming met de wetgeving, mag dit geen probleem zijn om een project te realiseren.


5. Fiscale tegemoetkoming voor singles (bv. Mechelen).


6. Duidelijkere en eerlijkere verdeling van de budgetten voor cultuur en sport, waarbij gestreefd moet worden naar een zo gelijk mogelijke verdeling over alle verenigingen (zie Cultuur en jeugd en Sport en recreatie).


7. Meer en duidelijke communicatie met burger. Meer burgerparticipatie (zie Sociaal beleid en burgerschap).


8. Alle stadsdiensten (financieel, organisatorisch, praktisch…) moeten zo efficiënt mogelijk bestuurd worden en zo veel mogelijk digitaal verlopen. De Stadsapp is een stap in de goede richting.


9. Verbetering werking stedenbouwkundige dienst (zie Wonen en bouwen).


10. Onderzoek naar economische en financiële schaalvoordelen van een fusie met Olen, Herenthout en Grobbendonk (“Groot Herentals”)

 

Terug naar het programma