Ga naar inhoud
Open VLD HNM Gewoon doen

Cultuur en jeugd

Cultuur brengt burgers samen, jong en oud!

 

1. Er moeten meer ontmoetingsplaatsen voor jongeren komen. Op de juiste plaatsen met respect voor de omgeving (bv. skatepark aan het stadspark). Hierbij is het ook van belang dat er voldoende bewegingsruimte en verkeersveiligheid is op (en op weg naar) deze plaatsen.


2. Voor kinderen zijn er voldoende plaatsen nodig waar zij kunnen spelen, liefst in de buurt van waar zij wonen, dit zijn daarnaast ook ontmoetingsplaatsen waar er nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan. Daarom moet erop toegezien worden dat er voldoende speel- en sportpleinen in de buurt zijn, zeker bij nieuwe verkavelingen waar jonge gezinnen op afkomen.


3. De zaal ’t Hof is verouderd en kent haar gebreken, maar de feestervaring is er algemeen goed. Een renovatie van de zaal is nodig om de zaal up-to-date te houden en de gebreken weg te werken.


4. Het jeugdcentrum 2200 is de ontmoetingsplaats voor de jeugd in het Herentalse centrum, de uitbaters van het jeugdhuis moeten vandaag maandelijks 317,64 euro betalen, dat is te veel voor jongeren. De infrastructuur moet dringend vernieuwd worden, deze is cruciaal. Daarnaast is een beroepskracht nodig die zich kan bezighouden met de administratieve zaken en zou kunnen meewerken in het jeugdcentrum om het bv. ook op een woensdagnamiddag open te houden.


5. Er zijn te weinig fuifzalen voor onze jongeren, deze zalen zouden moeten komen aan de rand van de stad, om zo voor minder overlast te zorgen. Ook in onze deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven gaan de jongeren graag uit, maar er ontbreekt een moderne fuifzaal of jeugdhuis.


6. We dienen te voorkomen dat bepaalde personen of verenigingen uit eigenbelang een monopolie creëren. Het Hof moet beschikbaar zijn voor alle Herentalse verenigingen zonder dat ze een inbelronde moeten organiseren om vervolgens te horen dat alle data voor het komende jaar reeds zijn geblokkeerd. Een maximum huurfrequentie is aangewezen.


7. Jongeren nemen graag initiatieven, om fuiven of andere activiteiten te organiseren is ondersteuning van de stad nodig, deze kan helpen met adviezen, kan hen doorverwijzen naar de juiste instellingen en kan één draaiboek opstellen over hoe ze bijvoorbeeld een fuif kunnen organiseren. Aanspreekbaarheid voor jongeren moet verbeteren, initiatieven onthalen we met de juiste ondersteuning.


8. De jeugdraad moet meer inspraak krijgen over meer domeinen dan enkel het jeugdbeleid, onder meer mobiliteit, sport en recreatie.


9. Kinderen hebben ook een mening en een visie op de stad. Daarom zou er een kinderraad moeten komen die verschillende initiatieven kan aanleveren en adviezen kan geven over zaken die hen aanbelangen.


10. Op regelmatige basis wordt een ‘scholenoverleg’ georganiseerd met de directies van de scholen op Herentals grondgebied om praktische punten te bespreken (culturele uitstappen, mobiliteit en voor- en naschoolse opvang) om een zo congruent mogelijke vorming te kunnen geven om de best mogelijk gelijke startkansen te kunnen nastreven. Daarnaast kan er een taalproject specifiek gericht op kansengroepen, in samenwerking tussen scholen, het centrum voor leerlingenbegeleiding en buurtwerk, bijdragen tot gelijke kansen en actief burgerschap.


11. Herentals biedt reeds een mooi en uitgebreid cultureel programma, maar de huidige programmatie is te voor de hand liggend en weinig onderscheidend.
Investeren in lokale cultuurprojecten die ons onderscheiden van andere steden en gemeenten moet de voorkeur krijgen, in nauw overleg met de cultuurorganisaties.
We kunnen met onze buurgemeenten samenwerken om regionaal een ruim programma te creëren waarin iedere gemeente andere, onderscheidende culturele activiteiten aanbiedt.


12. Kunst en cultuur moeten toegankelijker zijn en meer in het straatbeeld verschijnen. Dat kan een standbeeld zijn ergens op een plein, een groot werk op een rond punt of street art op vuilbakken of op de muren van ‘t Loopke.


13. In Noorderwijk en Morkhoven genieten ze ook graag van cultuur. Daarom moet de stad culturele instellingen motiveren om ook dingen te doen in onze deelgemeenten. Hiervoor moet uiteraard wel de juiste infrastructuur voorzien worden.


14. Onderzoek naar de haalbaarheid van een jaarlijkse rommel- en boekenmarkt.


15. In onze deelgemeenten missen we kerstversiering. Het is sfeervol en stimuleert de lokale economie.


16. Tijdens de schoolvakanties zijn er in Herentals veel speelstraten, wanneer men echter gaat kijken stelt men vast dat sommige zeer weinig gebruikt worden. Daarom is het beter dit project te evalueren. Onze voorkeur gaat uit naar speelpleintjes waar heel het jaar door van genoten kan worden en die de mobiliteit van de straat niet verhinderen.


17. Verenigingen kunnen voor bijzondere, gemeenschapsvormende of vernieuwende activiteiten die vallen buiten de normale werking van hun vereniging, subsidies aanvragen. We juichen toe dat de stad Herentals deze initiatieven wenst te ondersteunen. Helaas is de subsidie enkel mogelijk voor mensen die hun activiteit afsluiten met rode cijfers. Het is knap dat de stad hierin de verenigingen wil tegemoet komen, maar wij vinden dit een fout signaal naar de burger. We zijn voorstander van een bijkomende subsidie die dichter aanleunt bij de vooropgestelde criteria zonder dat de organisator (al dan niet met gemanipuleerde cijfers?) moet afsluiten met een verlies. Dit uiteraard zolang de vereniging functioneert onder de entiteit van een VZW.


18. Beginnende muziek bands die momenteel in een garage of zolder repeteren, moeten met ondersteuning van de technici van het Schaliken de mogelijkheid hebben om minstens 1 keer per jaar professioneel te repeteren in de bunkers van het Schaliken. De bezettingsgraad van deze repetitieruimtes ligt veel te laag. We stellen voor om deze mogelijkheid beter te communiceren en uit te werken. Opbrengst is ondergeschikt aan beschikbaarheid. In ruil kan men bv. Een wedstrijd organiseren waarbij de winnaar een podium krijgt op de Donderse Dagen of voor een bepaalde periode voordeliger kan gebruik maken van de repetitieruimtes. Dit motiveert niet enkel de jonge muzikanten maar rechtvaardigt ook deze inspanningen aan de burger met een gratis concert in het Schaliken. Hoewel we geen afbreuk willen doen aan bestaande organen zoals de cultuurraad, ’t Pact en onze eigen cultuurdienst is hun inbreng te weinig concreet. We kiezen voor een andere insteek, gewoon doen.

 

Terug naar het programma